english version

Dokumentacja związana z WZ
W związku z żądaniem  Akcjonariusza Bumech S.A. – MONEA XII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (posiada 6 440 000 sztuk akcji Bumech reprezentujących 9.99 % kapitału zakładowego Spółki) umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 czerwca 2016 roku dodatkowego punktu o treści:

„Powzięcie uchwały w sprawie zarekomendowania Zarządowi BUMECH S.A. opracowania przez Zarząd BUMECH S.A. i przekazania do wiadomości publicznej średnioterminowej strategii rozwoju Spółki.”

oraz przedstawieniu przez Akcjonariusza w związku z powyższym propozycji treści uchwały, Zarząd Bumech SA przedstawia zaktualizowane projekty uchwał oraz zaktualizowane formularze pozwalające na wykonywanie głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu:

Zaktualizowane projekty uchwał
Zaktualizowane formularze dla pełnomocnikaDokumenty związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy mającym odbyć się 29 czerwiec 2016 roku:

Projekty uchwał ZWZA
Pełnomocnictwo - osoba fizyczna
Pełnomocnictwo - osoba prawna
Ogólna liczba akcji
Formularze dla pełnomocnika
Uchwały Rady Nadzorczej

Jednostkowy raport okresowy za rok obrotowy 2015
Skonsolidowany raport okresowy za rok obrotowy 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem mającym odbyć się 29 marca 2016 roku:


Projekty uchwał NWZ

Planowane zmiany Statutu

Uzasadnienie Zarządu dla wyłączenia prawa poboru

Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej

Pełnomocnictwo dla osoby prawnej

Ogólna liczba akcji

Formularz dla PełnomocnikaDokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem mającym odbyć się 29 grudnia 2015 roku:

Projekty uchwał
Planowane zmiany Statutu
Uzasadnienie Zarządu dla pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę
Pełnomonictwo - osoba fizyczna
Pełnomocnictwo - osoba prawna
Ogólna liczba akcji
Formularze dla pełnomocnika


Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem mającym odbyć się 18 sierpnia 2015 roku:

Projekty uchwał
Pełnomocnictwo - osoba fizyczna
Pełnomocnictwo - osoba prawna
Ogólna liczba akcji
Formularze dla pełnomocnika


Dokumenty związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy mającym odbyć się 29 czerwiec 2015 roku:

Projekty uchwał ZWZA
Pełnomocnictwo - osoba fizyczna
Pełnomocnictwo - osoba prawna
Ogólna liczba akcji
Formularze dla pełnomocnika

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem ZWZA
Uchwały Rady Nadzorczej zatwierdzające 2014 rok
załącznik - zwięzła ocena sytuacji spółki
załącznik - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
załącznik - sprawozdanie Rady Nadzorczej (ocena sprawozdań)

Jednostkowy raport okresowy za rok obrotowy 2014

Skonsolidowany raport okresowy za rok obrotowy 2014

........................................................................................................................................................................


Dnia 31.03.2015 roku Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywów Niepublicznych - znaczący Akcjonariusz Bumech S.A. zgłosił kandydaturę Pana Piotra Wojnara Członka Rady Nadzorczej Bumech S.A., przekazując Emitentowi życiorys zawodowy kandydata, jego zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie Pana Wojnarj o tym, iż: nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez KRS, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Bumech SA, spełnia wymogi stawiane członkom organów spółek zgodnie z art. 18 ksh, nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji wskazanych w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Według opinii Akcjonariusza umiejętności, doświadczenie zawodowe i profesjonalizm Pan Wojnara dają rękojmię należytego wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady nadzorczej Spółki.


Dnia 31.03.2015 roku Pani Dorota Giżewska zgłosiła swoją kandydaturę na członka Rady Nadzorczej Spółki. Przekazała równocześnie Spółce swój życiorys zawodowy, zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o tym, iż: nie jest ona wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez KRS, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do Bumech SA, spełnia wymogi stawiane członkom organów spółek zgodnie z art. 18 ksh, nie ma wobec niej zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 4 i 7 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Pani Giżewska oświadczyła również, że jest Prezesem Zarządu FUNDACJI PRZYSTAŃ W LUBINIE z siedzibą w Lubinie – znaczącego Akcjonariusza Bumech S.A. Ponadto z żadnym innym znaczącym akcjonariuszem Spółki nie ma żadnych powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na moje stanowisko jako Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.


Dnia 20.03.2015 roku Pan Edward Brzózko - Akcjonariusz reprezentujący 8,55 % kapitału zakładowego Bumech S.A zgłosił kandydaturę Pani Anny Brzózko - Jaworskiej na Członka Rady Nadzorczej Bumech S.A., przekazując Emitentowi życiorys zawodowy kandydatki, jej zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie Pani Brzózko - Jaworskiej o tym, iż: nie jest ona wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez KRS, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do Bumech SA, spełnia wymogi stawiane członkom organów spółek zgodnie z art. 18 ksh, nie ma wobec niej zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 4 i 7 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz spełnia w stosunku do Emitenta wymogi stawiane członkom niezależnym rad nadzorczych zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
W uzasadnieniu kandydatury Akcjonariusz wskazał na kompetencje i doświadczenie zawodowe Pani Brzózko - Jaworskiej, które pozwolą na efektywną realizację czynności nadzorczych Spółki, a co za tym idzie zabezpieczą należycie interesy obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy przy poszanowaniu przepisów prawa.


Dnia 16.03.2015 roku do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza - Pana Zdzisława Gdańca (Gdaniec), w którym to, działając na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, jako Akcjonariusz reprezentujący wraz z podmiotem powiązanym DICK INTER S.A. 9,25 % kapitału zakładowego Emitenta wnosi o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUMECH S.A. zwołanego na 08 kwietnia 2015 roku (dalej: NWZA) punktu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.
Akcjonariusz informuje ponadto, iż w obliczu zmian w akcjonariacie Spółki w ostatnim okresie zasadnym wydaje się zagłosowanie przez NWZA nad zmianami w składzie Rady Nadzorczej Emitenta celem dostosowania składu osobowego Rady Nadzorczej do aktualnej struktury właścicielskiej.
Mając na uwadze powyższe Akcjonariusz zgłosił kandydaturę Pana Łukasza Kliszki (Kliszka) na członka Rady Nadzorczej Spółki, przedstawiając jedo życiorys zawodowy oraz oświadczenia Pana Kliszki o tym, iż:

- wyraża zgodę na kandydowanie,
- spełnia wymogi stawiane członkom organów spółek zgodnie z art. 18 ksh,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwo oszustwa, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego oraz nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Kliszka pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego
- nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- spełnia w stosunku do Emitenta wymogi stawiane członkom niezależnym rad nadzorczych zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

W związku z wnioskiem Akcjonariusza Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, przedstawia nowy porządek obrad uwzględniający żądanie Akcjonariusza, tj. poszerzony o punkt: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych BUMECH S.A. zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść wszystkich projektów Uchwał NWZA po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza zawiera załącznik.Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy mającym odbyć się 08 kwietnia 2015 roku:

Projekty uchwał NWZA

Pełnomocnictwo - osoba fizyczna

Pełnomocnictwo - osoba prawna

Ogólna liczba akcji

Formularze dla pełnomocnika

Uchwała Rady Nadzorczej

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy mającym odbyć się 08 grudnia 2014 roku:

Dnia 02.12.2014 roku ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach (dalej: ZWG) zgłosiła kandydaturę Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego na Członka Rady Nadzorczej Bumech S.A., przekazując Emitentowi życiorys kandydata, jego zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie Pana Kowalskiego o tym, iż: nie jest on wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez KRS, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do Bumech SA, spełnia wymogi stawiane członkom organów spółek zgodnie z art. 18 ksh, nie ma wobec niego zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 4 i 7 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz spełnia w stosunku do Emitenta wymogi stawiane członkom niezależnym rad nadzorczych zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
W uzasadnieniu kandydatury ZWG wskazało na kompetencje i doświadczenie zawodowe Pana Kowalskiego, które pozwolą na efektywną realizację czynności nadzorczych Spółki, a co za tym idzie zabezpieczą należycie interesy obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy przy poszanowaniu przepisów prawa.

Poniżej przedstawiamy życiorys zawodowy Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego:
Życiorys zawodowy Pana Wojciecha Kowalskiego

Oświadczenie Zarządu art._505 par. 4_ksh.pdf
Precyzyjny opis procedur
Ogólna liczba akcji
Formularz pozwalający na wykonanie głosu przez Pełnomocnika
Pełnomocnictwo wzór nr 1
Pełnomocnictwo wzór nr 2
Projekty uchwał
Uchwała Rady Nadzorczej

_______________________________________________________________________________
Dokumenty związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy mającym odbyć się 17 czerwca 2014 roku:

Precyzyjny opis procedur

Ogólna liczba akcji
Formularz pozwalający na wykonanie głosu przez Pełnomocnika
Pełnomocnictwo wzór nr 1
Pełnomocnictwo wzór nr 2
Projekty uchwał

Rada Nadzorcza w dniu 22.05.2014 roku podjęła następujące uchwały:
Uchwały Rady Nadzorczej
Zwięzła ocena sytuacji Spółki
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Sprawozdanie z oceny sprawozdań
Treść uchwał ZWZA

Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy mającym się odbyć
30 grudnia 2013 roku:
Precyzyjny opis procedur
Ogólna liczba akcji
Formularz pozwalający na wykonanie głosu przez Pełnomocnika
Pełnomocnictwo wzór nr 1
Pełnomocnictwo wzór nr 2
Projekty uchwał
_______________________________________________________________________________
Spółka otrzymała zgłoszenia dwóch kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Bumech S.A. (dalej: „Spółka”, "Emitent”):

1. Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) będący Akcjonariuszem BUMECH S.A. poinformował Spółkę, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na 20 czerwca 2013 roku pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Pawła Ruki na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Ponadto Akcjonariusz przekazał Emitentowi życiorys kandydata, jego zgodę na kandydowanie oraz oświadczenia o tym, iż: spełnia on kryteria niezależności okreśłone w Zasadach Nadzoru Właścicielskiego Amplico PTE S.A., spełnia wymogi stawiane członkom organów zgodnie z art. 18 ksh, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Bumech S.A., nie jest on wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez KRS, nie ma wobec niego zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 4 oraz art. 7 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Poniżej przedstawiamy życiorys zawodowy Pana Pawła Ruki:
Życiorys zawodowy Pana Pawła Ruki.pdf

2. Pioneer Pekao Investment Management SA, działając w imieniu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zgłosił kandydaturę Pana Roberta Fijołka na Członka Rady Nadzorczej Spółki, przekazując Emitentowi życiorys kandydata, jego zgodę na kandydowanie oraz oświadczenia o tym, iż: nie jest on wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez KRS, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do Bumech SA, spełnia wymogi stawiane członkom organów spółek zgodnie z art. 18 ksh oraz spełnia w stosunku do Emitenta wymogi stawiane członkom niezależnym rad nadzorczych zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych.

Poniżej przedstawiamy życiorys zawodowy Pana Roberta Fijołka:
Życiorys zawodowy Pana Roberta FijołkaDokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy mającym się odbyć
20 czerwca 2013 roku:

Precyzyjny opis procedur ZWZA
Ogólna liczba akcji
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Pełnomocnictwo wzór nr 1
Pełnomocnictwo wzór nr 2

Projekty uchwał na ZWZA BUMECH S.A. planowane na 20 czerwca 2013 roku (wraz z uzasadnieniem) zawiera raport bieżący nr 57/2013 z dnia  24.05.2013:
Treść projektów uchwał ZWZA
Planowane zmiany Statutu

Jednostkowy raport okresowy za rok obrotowy 2012:
www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/230232

Skonsolidowany raport okresowy za rok obrotowy 2012:
www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/230246

Rada Nadzorcza w dniu 21.05.2013 podjęła następujące uchwały:
Uchwały_Rady_Nadzorczej
Zał_8_Zwięzła_ocena_sytuacji_Społki
Zał_9_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej
Zał_10_Sprawozdanie_z_oceny_sprawozdań
Zał_11_Treść_uchwał_ZWZA

______________________________________________________________________________
Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) będący Akcjonariuszem BUMECH S.A. („Spółka”, „Emitent”) poinformował Spółkę, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na 11 kwietnia 2013 roku pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Pawła Ruki na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Ponadto Akcjonariusz przekazał Spółce życiorys kandydata, jego zgodę na kandydowanie oraz oświadczenia o spełnieniu przez niego kryteriów niezależności.
Poniżej przedstawiamy życiorys Pana Pawła Ruki:
Link do życiorysu

Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy mającym się odbyć
11 kwietnia 2013 roku: