english version

stablizująca maszyny górniczej



Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz BUMECH SA prawa ochronnego na wzór użytkowy nr W.123852 pod nazwą: Podpora stabilizująca maszyny górniczej, zwłaszcza kombajnu chodnikowego.

Przedmiotem wzoru użytkowego jest podpora stabilizująca maszyny górniczej, zwłaszcza kombajnu chodnikowego, stosowanego w górnictwie podziemnym.

Wysięgnik (2) w postaci pionowego wspornika (3) ma dwie pary uch (4, 5), rozmieszczonych korzystnie symetrycznie względem płaszczyzny symetrii(P). W dolnej parze uch (4) osadzone są końcami (7) dwa ramiona podporowe (8), zakończone na końcach (9) elementami kotwiącymi (10). Siłowniki hydrauliczne (13) zamocowane są jednymi końcami w górnej parze uch (5), z drugimi końcami w uchach (15) przyspawanych od góry do ramion podporowych (8).