english version

31 grudnia 2016 rokuUchwały podjęte przez NWZ
Uchwały niepodjęte przez NWZ
Zmiany Statutu

Dnia 29 grudnia 2016 roku do Spółki wpłynęło pismo akcjonariusza na podstawie art. 401 ksh, w którym wnioskuje o dokonanie zmian w projekcie Uchwały Zgromadzenia ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

W piśmie Akcjonariusz wnioskuje o dokonanie:
- zmiany § 2 ust. 1 przywołanej wyżej uchwały, nadając mu następującą treść:
„Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane następującym podmiotom:
· Akcjonariuszom, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni na dzień 15 grudnia 2016 roku (dzień rejestracji) posiadali akcje reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki;
·   Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
·  Obligatariuszom, którzy objęli obligacje serii A1 lub B1 wyemitowane przez Spółkę;
· Innym podmiotom – w ilości nie większej niż 28 - wybranym przez Zarząd, które będą zainteresowane objęciem co najmniej 1 000 000 sztuk warrantów

z tym jednak zastrzeżeniem, że  podmiotów  tych nie będzie łącznie więcej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć). Uprawnionymi do objęcie warrantów będą wskazani przez Zarząd inwestorzy, którzy otrzymają ofertę objęcia Warrantów (dalej: „Osoby Uprawnione”).

 - zmiany § 3 przywołanej wyżej uchwały poprzez dodanie treści:
„z zastrzeżeniem, iż decyzje Zarządu określone w punktach 1-4 są podejmowane za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną zwykłą większością głosów w terminie 10 dni. W przypadku nieustosunkowania się w powyższym terminie do wniosku Zarządu przez Radę Nadzorczą decyzje Zarządu są wiążące”
- zmiany § 7 ust. 3 przywołanej wyżej uchwały, nadając mu następującą treść:„Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną zwykłą większością głosów w terminie 10 dni. W przypadku nieustosunkowania się w powyższym terminie do wniosku Zarządu przez Radę Nadzorczą decyzja Zarządu jest wiążąca.”

 Uzasadnienie Akcjonariusza powyższych zmian jest następujące:

Doprecyzowanie kręgu podmiotów uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych jest konieczne.  Niedopuszczalnym jest pozostawienie Zarządowi arbitralnej decyzji w tym względzie.

Ponadto podstawowe parametry emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, takie jak: ilość, cena, czy też lista podmiotów uprawnionych do ich objęcia mogą być określone wyłącznie za zgodą przedstawicieli akcjonariuszy w Radzie Nadzorczej.

Aby więc ograniczyć możliwość pominięcia interesów któregokolwiek z dotychczasowych akcjonariuszy wnioskuje się o wprowadzenie stosownych zmian w treści przytoczonej wyżej uchwały.

Treść uchwały uwzględniającej propozycje Akcjonariusza znajduje się w 

załączniku


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2016 roku


Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (dalej: BUMECH.S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości 48 351 021,75 zł opłaconym w całości, na podstawie art. 398 i 399 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. (dalej: NWZ). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 31 grudnia 2016 roku o godz. 10:00 w Katowicach w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 191. W związku z potrzebą rejestracji uczestników i sprawnego wydania kart do głosowania uprzejmie prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, począwszy od godziny 09:30.

I.     Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1.        Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.        Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.        Przyjęcie porządku obrad.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki
6.        Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II.            Planowane zmiany Statutu:

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej uchwały zmienia się § 4a Statutu Spółki. Jego dotychczasową treść:      

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.998.750,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych, 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 6.665.000 (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,75 zł (75 groszy) każda ("Akcje Serii G").

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 4.998.750,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych, 00/100) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako B1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Bumech S.A., emisji obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii B1 zamiennych na akcje ("Obligacje Zamienne na Akcje Serii G").

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii G, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Prawo do objęcia Akcji Serii G w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii G może zostać zrealizowane do dnia oznaczonego w warunkach emisji Obligacji Zamiennych na Akcje Serii G jako dzień wykupu Obligacji Zamiennych na Akcje Serii G, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2019 r.”

zmienia się na:

㤠4a.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 26.648.978,25 zł (dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści osiem  tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych, 25/100) i dzieli się na:

a) nie więcej niż 6.665.000 (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,75 zł (75 groszy) każda ("Akcje Serii G");   

b) nie więcej niż 28.866.971 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,75 zł (75 groszy) każda ("Akcje Serii H").           

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 4.998.750,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych, 00/100) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako B1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Bumech S.A., emisji obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii B1 zamiennych na akcje ("Obligacje Zamienne na Akcje Serii G").  

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii G, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.     

4. Prawo do objęcia Akcji Serii G w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii G może zostać zrealizowane do dnia oznaczonego w warunkach emisji Obligacji Zamiennych na Akcje Serii G jako dzień wykupu Obligacji Zamiennych na Akcje Serii G, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2019 r.”     

5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 21.650.228,25 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych, 25/100)  jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii oznaczonej jako C emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr …/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 grudnia 2016 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki ("Warranty Subskrypcyjne Serii C").          

6. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, o których mowa w ust. 5, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

7. Prawo do objęcia Akcji Serii H przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii C może zostać zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2025  r.”                

III.           INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 15 grudnia 2016 roku („Dzień Rejestracji”).

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

W celu zapewnienia udziału w NWZ uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać  - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, czyli nie wcześniej niż w dniu 05 grudnia 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 16 grudnia 2016 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącymi depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Krakowskiej 191 przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ w godzinach od 7.00 do 15.00 w Sekretariacie Spółki.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres: sekretariat@bumech.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ zgodnie z art. 402(3) § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie internetowej www.bumech.pl w zakładce Relacje Inwestorskie .

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu


Dokumentacja związana z NWZ:

Projekty uchwał NWZ

Planowane zmiany Statutu

Uzasadnienie Zarządu dla wyłączenia prawa poboru

Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej


Pełnomocnictwo dla osoby prawnej


Ogólna liczba akcji

Formularz dla Pełnomocnika

Uchwała RN ws. zaopiniowania projektów uchwał NWZ