english version

Prospekt emisyjnyProspekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji wykłych na okaziciela serii B oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B zwykłych na okaziciela oraz praw do akcji serii B BUMECH S.A. zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego 23 września 2008 roku:


Prospekt emisyjny wraz z aneksam od nr 1 - 6 


Aneks nr 7 

Aneks nr 8 opublikowany 12 grudnia 2008 r.

Aneks nr 9 opubkilowany 15 grudnia 2008 r.

Aneks nr 10 opublikowany 23 grudnia 2008 r.