english version

Struktura akcjonariatuStan akcjonariatu

Akcjonariusz Ilość akcji/głosów Udziała w kapitale zakładowym (w %)
Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (w %)
Fundacja Przystań w Ścianwie 1 556 720 14,46 14,46
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN 1 396 513 12,97 12,97
Marcin Sutkowski
893 970 7,20 7,20


Dnia 27 czerwca 2019 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Bumech SA
do kwoty 49 681 416,00 PLN.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49 681 416,00 zł i dzieli się na 12 420 354 akcji zwykłeych na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł każda, w tym:

a) 6.446.644 akcji serii A

b) 4 320 069 akcji z serii I

c) 1 653 641  akcji serii J.