english version

Struktura akcjonariatuStan akcjonariatu


W wyniku prawomocnego stwierdzenia nieważności emisji akcji serii H w dniu 21.09.2018 r. doszło do obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z mocy prawa. Kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 59.054.819,25 (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewiętnaście złotych 25/100) do kwoty 53.184.813 PLN (pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście złotych). Obniżony kapitał zakładowy dzieli się na 70.913.084 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzynaście tysięcy osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela, dające tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Wszystkie ww. akcje znajdują się w obrocie giełdowym.

W związku z prawomocnym unieważnieniem uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.12.2016 roku, Emitent dnia 24.09.2018 roku otrzymał w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pismo od dotychczasowego Akcjonariusza posiadającego ponad 5 % pakiet akcji Bumech S.A. w restruktryzacji - G Investments Sp. z o.o., w którym informuje on o zejściu w dół poniżej 5 % progu w ogólnej liczbie głosów Bumech. Zatem od dnia 21.09.2018 roku Spółka nie posiada żadnego akcjonariusza większościowego.