english version

Struktura akcjonariatuStan akcjonariatu

Akcjonariusz Ilość akcji/głosów Udziała w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Bogdan Bigus 357 908 5,55 % 5,55 %Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.786.576 PLN (dwadzieścia pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote).