english version

Struktura akcjonariatuStan akcjonariatu

Akcjonariusz Ilość akcji/głosów Udziała w kapitale zakładowym (w %)
Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (w %)
Fundacja Przystań w Ścianwie 1 556 720 14,46 14,46
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN 1 396 513 12,97 12,97
M Project Sp. z  o.o. 730 255 6,78 6,78
Bumech - Technika Górnicza Sp. z o.o. 634 211 5,11 5,11


Dnia 27 czerwca 2019 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Bumech SA
do kwoty 49 681 416,00 PLN.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49 681 416,00 zł i dzieli się na 12 420 354 akcji zwykłeych na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł każda, w tym:

a) 6.446.644 akcji serii A

b) 4 320 069 akcji z serii I

c) 1 653 641  akcji serii J.