english version

Struktura akcjonariatuStan akcjonariatu

Akcjonariusz Ilość akcji/głosów Udziała w kapitale zakładowym (w %)
Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (w %)
Fundacja Przystań w Ścianwie 1 994 090 13,77 13,77
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN 1 396 513 9,64 9,64
Marcin Sutkowski
1 299 789 8,98 8,98
G Investments Sp. z o.o.
924 747 924 747 6,39Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.926.432,00 zł i dzieli się na 14 481 608 akcji zwykłeych na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł każda, w tym:

a) 6.446.644 akcji serii A

b) 4 320 069 akcji z serii I

c) 1 653 641  akcji serii J

d) 2 061 254 akcji serii K