english version

WZAPoszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2016 roku

W związku z żądaniem  Akcjonariusza Bumech S.A. – MONEA XII Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie (posiada 6 440 000 sztuk akcji Bumech reprezentujących 9.99 % kapitału zakładowego Spółki) umieszczenia w  porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 czerwca 2016 roku dodatkowego punktu o treści:

„Powzięcie uchwały w sprawie zarekomendowania Zarządowi BUMECH S.A. opracowania przez Zarząd BUMECH S.A. i przekazania do wiadomości publicznej średnioterminowej strategii rozwoju Spółki.”
Zarząd Emitenta przedstawia poniżej rozszerzony porządek obrad ZWZ:

„1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w  sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2015,
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2015,
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2015,
11. Powzięcie uchwały w sprawie zarekomendowania Zarządowi Bumech opracowania przez Zarząd Bumech i przekazania do wiadomości publicznej średnioterminowej strategii rozwoju Spółki,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (dalej: Bumech, BUMECH S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości 64 468 029,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bumech (ZWZ). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku o godz. 14:00 w Katowicach w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 191. W związku z  potrzebą rejestracji uczestników uprzejmie prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, począwszy od godziny 13:30.

I.              Szczegółowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2015 wraz z opinią
i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2015,

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2015,
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2015,
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

II.            INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 13 czerwca 2016 roku („Dzień Rejestracji”).

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

W celu zapewnienia udziału w ZWZ uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać  - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, czyli nie wcześniej niż w dniu 02 czerwca 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 14 czerwca 2016 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącymi depozyt papierów wartościowych zgodnie z  przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona w  siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Krakowskiej 191 przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w godzinach od 7.00 do 15.00
w sekretariacie Spółki.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres,
na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres:
sekretariat@bumech.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej www.bumech.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu