english version

Relacje inwestorskie
NOTA PRAWNA

NINIEJSZE STRONY ZAWIERAJĄ INFORMACJE NA TEMAT OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI BUMECH S.A. PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ INFORMACJI.

MATERIAŁY TE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UDOSTĘPNIENIA OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

W dniu 28 października 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, zatwierdziła memorandum informacyjne („Memorandum”) spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) sporządzone, między innymi, w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku równoległym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 56.160.000 (słownie: pięćdziesięciu sześciu milionów stu sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Połączeniowe”, „Akcje Oferowane”), dokonywaną w związku z połączeniem BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach ze Spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach („ZWG”) na podstawie Planu Połączenia. Memorandum wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki. Memorandum w wersji elektronicznej zostało opublikowane zgodnie z art. 45 i art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.bumech.pl oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w oferowaniu akcji Spółki, tj. Domu Inwestycyjnego Investors S.A. pod adresem: www.di.investors.pl. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią Memorandum, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w części „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Memorandum. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Oferta publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie ma podstawie Memorandum na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum nie może być traktowane jako propozycja lub oferta sprzedaży akcji Spółki, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji Spółki w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) chyba, że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych Memorandum w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Zwracamy uwagę, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Memorandum w wersji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Spółki lub Domu Inwestycyjnego Investors S.A., a wersją Memorandum, która uległa zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania, lub (ii) ochronę przed wirusami i innym niepożądanym skutkami jakie mogą wiązać się z uzyskaniem dostępu do Memorandum w wersji elektronicznej.

Jeżeli materiały na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tę stronę internetową.
 
Po akceptacji powyższych warunków zapraszamy do zapoznania się z treścią Memorandum Informacyjnego 
oraz Aneksem nr 1Aneksem nr 2 , Aneksem nr 3, Aneksem nr 4 , Aneksem nr 5, Aneksem nr 6, Aneksem nr 7 do Memorandum Informacyjnego