english version

Dane finansowe, prognozy, dywidendySkonsolidowane wyniki finansowe w tys. zł

Wyszczególnienie

2017

2016

Przychody ze sprzedaży

62 684

114 314

EBIT

- 25 683

7 619

Zysk netto

- 36 148

155

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

9 749

33 703

Altywa razem

126 236

168 631

Zobowiązania długoterminowe

11 076

2 656

Zobowiązania krótkoterminowe 18 107 4 341

Dnia 23.12.2014 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS (dalej: Sąd) dokonał wpisu połączenia spółki działającej pod firmą: BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) ze spółką działającą pod firmą: ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach (Spółka Przejmowana, dalej: ZWG). Grupa Kapitałowa Bumech powstała w wyniku przejęcia odwrotnego, w wyniku którego ZWG (jednostka zależna z prawnego punktu widzenia) objęła kontrolę nad jednostką Bumech. Zgodnie z MSSF 3 jednostką przejmującą z prawnego punktu widzenia jest Bumech a jednostką przejmowaną z prawnego punktu widzenia jest ZWG. Zgodnie z MSSF 3 jednostką przejmującą do celów rachunkowych jest ZWG a jednostką przejmowaną dla celów rachunkowych jest Bumech. Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe stanowią zgodnie z MSSF 3 kontynuację sprawozdań finansowych jednostki zależnej z prawego punktu widzenia (ZWG) czyli jednostki dominującej z rachunkowego punktu widzenia.


 

Opublikowane prognozy finansowe

Emitent opublikował dnia 14.12.2016 roku prognozę finansową  wybranych wyników finansowych związanych z realizacją kontraktu w Czarnogórze na okres od  01.01.2017 roku do 31.12.2021 roku (raport bieżący nr 85/2016).

Prognoza finansowa nie została poddana ocenie biegłego rewidenta, a jej główne podstawy i istotne założenia są następujące:
-
terminowa realizacja kontraktu eksportowego polegającego na wydobywaniu rudy aluminium (boksytu) na rzecz Uniprom Metali d o.o., w kopalni boksytu w miejscowości Niksić w Czarnogórze
-
brak istotnych zdarzeń wpływających na zmianę dobrej obecnie koniunktury w branży
-
uruchomienie kredytu eksportowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.6 mln EUR,
- warunki prawne i podatkowe nie ulegną istotnym zmianom,
- dalszy dynamiczny rozwój związany ze: a) zwiększeniem oraz optymalizacją wydobycia rudy aluminium w złożu „Biocki Stan” w miejscowości Niksic – ETAP I oraz b) uruchomieniem w 2019 wydobycia rudy aluminium w drugim złożu „Djurakov do” w miejscowości Niksic – ETAP II
-
planowane nakłady inwestycyjne na poziomie 9,35 mln EUR, tj. a) ETAP I  - 5,25 mln EUR oraz b) ETAP II – 4,1 mln EUR,
- koszt amortyzacji przyjęto na podstawie aktualnego stanu środków trwałych, uwzględniając przewidziane do zamknięcia  zadania inwestycyjne w roku 2017 oraz w latach  2019-2020,
- zakłada się wzrost poziomu zatrudnienia w latach 2019-2021, a także wzrost poziomu kosztów z tytułu wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników  o 33% od 2019 r w stosunku do lat 2017-2018,
-
w kosztach finansowych uwzględniono odsetki od rat kredytowych.

Prognoza nie uwzględnia
-
kar z tytułu nierzetelnego wykonania zobowiązań, a w szczególności nieterminowej realizacji powierzonych zleceń przez podwykonawców oraz dostawców (brak takowych w kontrakcie),
- wypłaty dywidendy.
Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie dokonywana przez Zarząd kwartalnie i zamieszczana w raportach okresowych Grupy Kapitałowej Bumech za okresy sprawozdawcze przypadające na lata 2017-2021.

Prognoza wyników w segmencie „wydobycie rudy aluminium w Czarnogórze” w latach 2017-2021.


Decyzją Zarządu z dnia 19.05.2017 r. Emitent odwołuje prognozę wyników finansowych na lata 2017 – 2021 z realizacji kontraktu czarnogórskiego, która była opublikowana raportem bieżącym nr 85/2016. Zarząd odwołał prognozę, gdyż nie zostały spełnione następujące założenia do prognozy wymienione w raporcie bieżącym nr 85/2016:

• uruchomienie kredytu eksportowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.6 mln EUR,
• planowane nakłady inwestycyjne na poziomie 9,35 mln EUR, tj. a) ETAP I - 5,25 mln EUR oraz b) ETAP II – 4,1 mln EUR,
• koszt amortyzacji przyjętej na podstawie aktualnego stanu środków trwałych, uwzględniając przewidziane do zamknięcia zadania inwestycyjne w roku 2017 oraz w latach 2019-2020,
• uwzględnienie odsetek od rat kredytowych.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Emitent publikował prognozę finansową na rok obrotowy 2012, której szczegóły zawiera raport bieżący nr 18/2012 z dnia 13.03.2012 roku. Pierwotna prognoza zakładała osiągnięcie przez Spółkę w 2012 roku:

- przychodów ze sprzedaży  na poziomie – 120 050 tys. Zł

- zysku na działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie  - 19 050 tys. zł

- zysku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA) na poziomie – 34 590 tys. zł
- zysku netto na poziomie – 10 018 tys. zł.

Raportem nr 06/2013 z dnia 17.01.2013 Spółka informowała o korekcie powyższych pozycji nadając  im następujące wartości:
- przychód ze sprzedaży – 108 350 tys. zł, tj. 90,25 % pierwotnej prognozy
- zysk na działalności operacyjnej (EBIT) - 17 500 tys. zł, tj. 91,86% pierwotnej prognozy
- zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) – 31 790 tys. zł, tj. 91,91 % pierwotnej prognozy
- zysk netto – 6 300 tys. zł, tj. 62,89 % pierwotnej prognozy.

Założenia co do zysku netto zostały zredukowane o 37,11 %.  Odchylenie pozostałych parametrów prognozy finansowej nie przekroczyły 10%.

 Podstawę do powyższej korekty stanowiły:

  • dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług wraz z odsetkami od tych należności,
  • naliczenie odsetek od zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynikających z zawartego porozumienia
    z kontrahentami,
  • przesunięcie transakcji sprzedaży z 2012 na 2013 rok.

Powyższa prognoza  wyników finansowych Spółki, a także jej korekta nie była przedmiotem badania ani przeglądu przez biegłego rewidenta.

Stopień wykonania prognozy na podstawie zaudytowanych danych finansowych za rok obrotowy 2012 odzwierciedla tabela