english version

Zwoływanie Walnych Zgromadeń


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 czerwca 2011 roku


Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (dalej: BUMECH.S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym
w wysokości 5 308 029,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy BUMECH S.A. (ZWZ). Zgromadzenie odbędzie się
w dniu 2 czerwca 2011 roku o godz. 11.00 w Katowicach, przy ul. Krakowskiej 191

 

Szczegółowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2.      Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał

4.      Wybór Komisji Skrutacyjnej

5.      Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6.      Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

7.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

8.      Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010

9.      Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

10. Przedstawienie i rozpatrzenie zwięzłej oceny sytuacji Spółki uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w roku obrotowym 2010

11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010

12. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2010

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 
 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. przypada
na 17 maja 2011 roku.

 

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. dnia
17 maja 2011 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie
z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

W celu uczestniczenia w ZWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 6 maja 2011 roku i nie później niż
w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
tj. 18 maja 2011 roku.

 

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny
na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem:

 
www.bumech.pl
 
 
 

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

 

Informacje dotyczące ZWZ będą udostępnione na stronie internetowej Spółki
pod adresem:

www.bumech.pl
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zwołanie Nadzwyczjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 04 sierpnia 2010r.Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Józefa Maronia 44 (dalej: BUMECH.S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości 4 708 029,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy BUMECH S.A. (NWZA). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2010 roku o godz. 12.00 w Chorzowie, przy ul. Józefa Maronia 44.

Szczegółowy porządek obrad NWZA przedstawia się następująco:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24/2010
z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii D i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

 

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1)

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. przypada na 19 lipca 2010 roku.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

 


Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA, tj. dnia 19 lipca 2010 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
W celu uczestniczenia w NWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 9 lipca 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 20 lipca 2010 roku.
 

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny
na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZA pod adresem:
 

www.bumech.pl
 

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące NWZA będą udostępnione na stronie internetowej Spółki

pod adresem:
www.bumech.pl

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 26 maja 2010r.

Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Józefa Maronia 44 (dalej: BUMECH.S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości 4 708 029,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy BUMECH S.A. (ZWZA). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 26 maja 2010 roku o godz. 12.00 w Chorzowie, przy ul. Paderewskiego 35.

Szczegółowy porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009
7. Omówienie sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009
8. Omówienie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia starty oraz podjęcie uchwały
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty
10. Przedstawienie i rozpatrzenie zwięzłej oceny sytuacji Spółki uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w roku obrotowym 2009
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009
12. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2009
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki w związku ze zmianą siedziby BUMECH S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia


Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 5 maja 2010 roku. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:
 

BUMECH S.A.
41-506 Chorzów
ul. Józefa Maronia 44

albo w formie elektronicznej na następujący adres mailowy:

sekretariat@bumech.pl

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później jednak niż w terminie osiemnaście (18) dni przed wyznaczonym terminem ZWZA, tj. 8 maja 2010 roku.

b) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZA

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres:

 

BUMECH S.A.
41-506 Chorzów
ul. Józefa Maronia 44

albo w formie elektronicznej na następujący adres mailowy:

sekretariat@bumech.pl
 

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem:
 

www.bumech.pl


c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA.
Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie. Są one następnie składane na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień po przedstawieniu ZWZA przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.
Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej.
• O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres sekretariat@bumech.pl w postaci informacji mailowej, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem
o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
• Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika
w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
• Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki
o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
• Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
• Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.bumech.pl wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

e) możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd BUMECH S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd BUMECH S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd BUMECH S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. przypada na 10 maja 2010 roku.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA, tj. dnia 10 maja 2010 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w ZWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
W celu uczestniczenia w ZWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 30 kwietnia 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 11 maja 2010 roku.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZA pod adresem:
 

www.bumech.pl


Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące ZWZA będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem:

www.bumech.pl