english version

Zwoływanie Walnych ZgromadeńZmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 24 września 2009 rokuZarząd BUMECH S.A., działając na wniosek akcjonariusza zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 września 2009 roku (NWZA). Przedmiotowy wniosek akcjonariusz uzasadnił potrzebą wprowadzenia zmian w dotychczasowym składzie Rady Nadzorczej, jednocześnie oświadczając, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji w sprawie danych osobowych ewentualnie odwołanych i nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż akcjonariusz zażądał jedynie zmiany w porządku obrad, nie przekazując projektów uchwał, które mają zostać podjęte. Wobec powyższego Zarząd nie publikuje tychże projektów.

W związku z powyższym zmianie ulega punkt 8 porządku obrad opublikowanego na stronie internetowej Emitenta. Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 24 września 2009 rokuZarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Józefa Maronia 44 (dalej: BUMECH.S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości 4 280 029,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy BUMECH S.A. (NWZA). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 24 września 2009 roku o godz. 15.00 w Chorzowie, przy ul. Józefa Maronia 44.

Szczegółowy porządek obrad NWZA przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał/y w sprawie ustalania zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1)

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. przypada na 8 września 2009 roku.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA, tj. dnia 8 września 2009 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
W celu uczestniczenia w NWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 28 sierpnia 2009 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 9 września 2009 roku.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZA pod adresem:

www.bumech.pl


Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące NWZA będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem:
www.bumech.plPrecyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 3 września 2009 roku. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:


BUMECH S.A.
41-506 Chorzów
ul. Józefa Maronia 44


albo w formie elektronicznej na następujący adres mailowy:

sekretariat@bumech.pl


Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. 6 września 2009 roku.

b) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres:


BUMECH S.A.
41-506 Chorzów
ul. Józefa Maronia 44


albo w formie elektronicznej na następujący adres mailowy:

sekretariat@bumech.pl


Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem:

www.bumech.pl


c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA.
Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie. Są one następnie składane na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień po przedstawieniu NWZA przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.
Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

• Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej.
• O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres sekretariat@bumech.pl w postaci informacji mailowej, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
• Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
• Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
• Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
• Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.bumech.pl wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

e) możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd BUMECH S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd BUMECH S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd BUMECH S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd BUMECH S.A. zwołuje na 9 czerwca 2009 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Szczegóły zawiera raport bieżący nr 51/2009 z dnia 15.05.2009 roku załączony poniżej.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Planowane zmiany statutu

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Przemysłowej 47, nie później niż do dnia 2 czerwca 2009, do godziny 14:00.