english version

Zwoływanie Walnych ZgromadeńZarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (dalej: BUMECH.S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości 5 308 029,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUMECH S.A. (NWZA). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2012 roku o godz. 12.00 w Katowicach, w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskiej 191.

Szczegółowy porządek obrad NWZA przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2012 z dnia
17 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1)
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. przypada
na 6 sierpnia 2012 roku.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA, tj. dnia 6 sierpnia 2012 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
W celu uczestniczenia w NWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać
od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 26 lipca 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 7 sierpnia 2012 roku.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny
na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZA pod adresem: www.bumech.pl

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące NWZA będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.bumech.pl

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu stanowi załącznik do  raportu bieżacego nr 52/2012 z dnia 26.07.2012 roku.
Procedury NWZA

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
zwołanego na 26 czerwca 2012 roku


Zarząd BUMECH S.A. (Emitent, Spółka), działając na wniosek Akcjonariusza z dnia 05.06.2012 roku sporządzony w oparciu o art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2012 roku (WZA).

W związku z pismem Akcjonariusza zmianie ulega porządek obrad opublikowany na stronie internetowej Emitenta w ten sposób, że dodaje się do niego punkt 13 a w następującym brzmieniu:

„13 a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.”

Nowy porządek obrad WZA przedstawia się zatem następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy
2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2011
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2011
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2011
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
13a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Akcjonariusz przekazał projekt uchwały w następującym brzmieniu:
 
„Uchwała nr ……./2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E
i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

§ 1.
Postanawia się o zmianie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji (dalej „Zmieniana Uchwała”) w ten sposób, że:

1. § 1 ust 6 Zmienianej Uchwały otrzymuje brzmienie:
Upoważnia się Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii E
w odniesieniu do poszczególnych wkładów. Objęcie Akcji Serii E nastąpi nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.

2. § 2 ust 7 Zmienianej Uchwały otrzymuje brzmienie:
a) Warranty zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2010 nr 167 poz. 1129 ze zm.), którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 01 kwietnia 2012 roku oraz obecnym i byłym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 01 kwietnia 2012 roku, przy czym akcjonariusze posiadający mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w Spółce powinni dostarczyć Spółce dokument potwierdzający fakt bycia akcjonariuszem na dzień 01 kwietnia 2012 roku.
b) Jako akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów rozumie się także fundusze inwestycyjne utworzone przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych posiadające łącznie akcje Spółki uprawniające do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz klientów podmiotów zarządzających portfelami instrumentów finansowych, jeśli klienci tego podmiotu zarządzającego posiadają łącznie akcje Spółki uprawniające do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
c) Jako inwestora kwalifikowanego będącego akcjonariuszem Spółki w dniu 01 kwietnia 2012 roku rozumie się także fundusz inwestycyjny, który nie posiadał akcji Spółki w dniu 01 kwietnia 2012 roku, jeżeli fundusz ten jest utworzony przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego inne fundusze inwestycyjne posiadały akcje Spółki w dniu 01 kwietnia 2012 roku oraz klientów (którzy nie posiadali akcji Spółki w dniu 01 kwietnia 2012 roku) podmiotów zarządzających portfelami instrumentów finansowych, jeśli inni klienci tego podmiotu zarządzającego posiadali akcje Spółki w dniu 01 kwietnia 2012 roku.
d) Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą inwestorzy, którzy otrzymają ofertę objęcia Warrantów.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”


Propozycja zmian, w ocenie Akcjonariusza, ma na celu zwiększenie swobody Zarządu i Rady Nadzorczej w kształtowaniu ceny emisyjnej i dostosowaniu jej do zmieniających się warunków rynkowych, a także doprecyzowanie kręgu adresatów, do których Zarząd może skierować ofertę objęcia warrantów. Proponowane zmiany zwiększają szanse na przeprowadzenie emisji warrantów i akcji z powodzeniem. Sukces oferty jest istotny dla realizacji strategii rozwoju Spółki.

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 czerwca 2012 roku


Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (dalej: BUMECH.S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym
w wysokości 5 308 029,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUMECH S.A. (ZWZ). Zgromadzenie odbędzie się
w dniu 26 czerwca 2012 roku o godz. 12.00 w Katowicach w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 191.

Szczegółowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy
2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2011
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2011
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2011
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1)

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. przypada
na 10 czerwca 2012 roku.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą ZWZ, tj. dnia
10 czerwca 2012 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
W celu uczestniczenia w ZWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 31 maja 2012 roku i nie później niż
w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
tj. 11 czerwca 2012 roku.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny
na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem:

www.bumech.pl

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące ZWZ będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem:
www.bumech.pl

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu stanowi załącznik do raportu bieżącego nr 33/2012 z dnia 31.05.2012 roku.
 Procedury_ZWZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 kwietnia 2012 roku

Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (dalej: BUMECH.S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym
w wysokości 5 308 029,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUMECH S.A. (NWZA).
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2012 roku o godz. 12.00 w Katowicach, w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskiej 191.

Szczegółowy porządek obrad NWZA przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia


Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1)

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. przypada
na 1 kwietnia 2012 roku.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA, tj. dnia
1 kwietnia 2012 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
W celu uczestniczenia w NWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 13 marca 2012 roku i nie później niż
w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 2 kwietnia 2012 roku.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny
na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZA pod adresem:
 
www.bumech.pl
Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące NWZA będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem:
 
www.bumech.pl
 
Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu stanowi załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 13.03.2012.  
Procedury_ZWZ