english version

Dokumentacja związana z WZŻyciorys zawodowy kandydata na Członka Rady Nadzorczej:

Paweł Ruka - życiorys zawodowy


Zmiany treści projektów uchwał zgłoszonych  przez Akcjonariusza w związku z NWZA Spółki BUMECH S.A. zwołanego na dzień 22 sierpnia 2012 roku.

Propozycje projektów uchwał


Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy mającym się odbyć
22 sierpnia 2012 roku:

Precyzyjny_opis_procedur_dotyczacy_uczestnictwa_w_NWZA
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Ogólna liczba akcji
Pełnomocnictwo wzór 1
Pełnomocnictwo wzór 2
Uchwała RN w sprawie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał NWZA
Zmiany Statutu


Projekty uchwał na NWZA BUMECH S.A. planowane na 26 lipca 2012 roku (wraz z uzasadnieniem) zawiera raport bieżący nr 53/2012 z dnia 26.07.2012 roku.

Projekty uchwał NWZA

.........................................................................................................................................................................................
Treść uchwały nadesłanej przez Akcjonariusza z związku z poszerzeniem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjoanriuszy zwołanego na dzień 26 czerwca 2012 roku:

Uchwała


Dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy BUMECH S.A. zwołanym na 26 czerwca 2012 roku:

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
Procedury Walnego Zgromadzenia


1. Dokumenty dotyczące BUMECH S.A.

List Prezesa
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Raport okresowy Bumech S.A. za rok 2011
Sprawozdanie Zarządu Bumech z dzialalności
Dodatkowe noty objaśniające
Nota - Należności sporne i przeterminowane
Nota - Wartość księgowa na jedną akcję
Nota - Zysk na jedną akcję
Noty objaśniające do rachunku przepływoów
Oświadczenie ws. rzetelności sprawozdań
Oświadczenie ws. wyboru Biegłego
Opinia Biegłego do sprawozdania jednostkowego
Raport Biegłego do sprawozdania

2. Dokumenty dotyczące Grupy Kapitałowej BUMECH:

List Prezesa
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
Oświadczenie ws. wyboru Biegłego
Oświadczenie ws. rzetelności sprawozdań
Raport Biegłego
Opinia Biegłego

3. Dokumentacja Rady Nadzorczej:
Uchwały RN:

Uchwały Rady Nadzorczej

Załączniki do uchwał RN:
Sprawozdnie z dzialalności RN

Sprawozdanie z oceny sprawozdań
Zwięzła ocena sytuacji Spółki
Samoocena pracy RN

4. Pozostałe dokumenty:

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Ogólna liczba akcji
Pełnomocnictwo_ wzór nr 1
Pełnomocnictwo_wzór nr 2
Planowane zmiany Statutu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy mającym się odbyć
17 kwietnia 2012 r.

Procedury NWZA
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Ogólna liczba akcji
Pelnomocnictwo wzór nr 1
Pelnomocnictwo wzór nr 2
Uchwała RN o emisji warrantów
Zmiany statutu

Projekty uchwał na NWZA BUMECH S.A. planowane na 17 kwietnia 2012 roku (wraz z uzasadnieniem) zawiera raport bieżący nr 17/2012 z dnia 13.03.2012 roku załączony poniżej:

RB 17/2012 -  Projekty uchwał NWZA wraz ze zmmianami Statutu
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem